EVOGENOM OY REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty 18.10.2018

1. Rekisterinpitäjä

Evogenom Oy

Ahlmaninkatu 2 E, 40100 Jyväskylä, (2. kerros, postilaatikko numero 5)

moc.m1554393688onego1554393688ve@of1554393688ni1554393688

+358 45 323 6199

2. Tietosuojavastaava

Hannu Tolvanen

Toimitusjohtaja, myynti ja markkinointi

moc.m1554393688onego1554393688ve@ne1554393688navlo1554393688t.unn1554393688ah1554393688

+358 40 064 2569

3. Rekisterin nimi

Evogenom Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Evogenom Oy käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilattujen analyysien toimitusten ja asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakaspalvelun toteuttamiseen ja seurantaan, mukaanlukien asiakaspalaute.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaiden perustietoja sekä tilaustietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Etu- ja sukunimi
  • Asiakasnumero
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilausten mahdolliset seurantatiedot
  • Tilauspäivämäärä
  • Maksutapa
  • Tilatut tuotteet

 

6. Näytteet, eristys sekä DNA

Asiakkaan näytteestä eristetään asiakkaan suostumuksella DNA, josta tuotetaan luenta analyysiä varten. Eristyksestä mahdollisesti yli jäävä DNA sekä asiakkaan sylkinäyte hävitetään, kun asiakas on saanut analyysinsä ja ilmoittaa, että näytteen sekä DNA:n voi hävittää, tai viimeistään 7 kk kuluttua siitä kun asiakas on lähettänyt näytteensä Evogenom Oy:lle ja ei ole tiedottanut vastaanottaneensa analyysin. Näytteen kanssa ei kulje henkilötietoja.

 

7. Luennasta saatava genomidata

Genomidata säilytetään erillisellä tietokoneella vartioidussa tilassa. Genomidata on pseudonymisoitu eikä sisällä henkilötietoja.

 

8. Tietojen säilytysaika

Kun analyysi on postitettu asiakkaalle, dataa säilytetään korkeintaan 4 kuukautta. Tämä varmistaa, että asiakas ehtii saamaan analyysinsä mahdollisista Evogenom Oystä riippumattomista viivästyksistä tai uudelleenlähetyksistä huolimatta. Viimeistään 4 kuukauden jälkeen analyysitulos hävitetään, vaikka asiakas ei olisi tiedottanut vastaanottaneensa analyysin.

 

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Evogenom Oy tallentaa tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa Evogenom Oy:lle.

 

10. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Evogenom Oy:n ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen, tai nimenomaisten säädösten mukaan.

 

11. Rekisterin suojaus

Paperiaineisto säilytetään Evogenom Oy:n valvotussa ja lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

Digitaalisesti säilytetään ainoastaan pseudonymisoituja tietoja. Pseudonymisoidut tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja tietoihin on pääsy vain rajatulla osalla henkilöstöä. Tietokonejärjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla ja muiden asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin tietojen käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tiedot sijaitsevat Evogenom Oy:n yksityisellä tietokoneella lukitussa ja valvotussa tilassa.

12. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

 

12.1 Asiakkaan oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Asiakkaan oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot Evogenomin asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö tehdään kohdan 14 ”Yhteydenotot” mukaisesti. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

 

12.2 Asiakkaan oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Asiakkaan oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Asiakas voi päivittää omia tietojaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa moc.m1554393688onego1554393688ve@of1554393688ni1554393688. Siltä osin, kun asiakkaalle on mahdollista, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin asiakas ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia Evogenomia rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi kun hän odottaa Evogenomin vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

12.3 Asiakkaan oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos asiakas on itse toimittanut Evogenomin asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään asiakkaan antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, asiakkaalla on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

12.5 Muut oikeudet / Oikeus tietojen poistamiseen

Jos Evogenom käsittelee henkilötietoja perustuen asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Evogenomille tämän rekisteriselosteen kohdan 14 mukaisesti.

 

13. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde sekä suostumus

 

14. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Evogenomin tietosuojavastaavaan, sähköpostitse moc.m1554393688onego1554393688ve@ne1554393688navlo1554393688t.unn1554393688ah1554393688, Evogenomin toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Evogenom Oy / Tietosuoja, Ahlmaninkatu 2 E, 40100 Jyväskylä, (3. kerros, postilaatikko numero 5)
Evogenom voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja asiakkaan henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.